Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bình trà 1.1 L + nắp – Camellia – Quả Ngọt

462,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bình trà 1.1 L + nắp – Camellia – Trắng

291,500 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bình trà 1.1 L + nắp – Camellia – Tứ Linh

991,100 
365,200 
935,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 0.5 L – Camellia – Trắng

407,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 0.8 L – Camellia – Cát Tường

1,540,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 0.8 L – Camellia – Hương Biển kem

1,540,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 0.8 L – Camellia – Kết Duyên

1,694,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 0.8 L – Camellia – Lá Xanh

902,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 0.8 L – Camellia – Quả Chanh

814,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 0.8 L – Camellia – Quả Ngọt

814,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 0.8 L – Camellia – Trắng

506,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 0.8 L – Camellia – Tứ Linh

1,694,000 
1,848,000 
1,078,000 
968,000 
968,000 
2,035,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 1.1 L – Camellia – Cát Tường

2,310,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 1.1 L – Camellia – Chỉ Xanh Dương

1,001,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 1.1 L – Camellia – Hương Biển kem

2,310,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 1.1 L – Camellia – Kết Duyên

2,541,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 1.1 L – Camellia – Lá Xanh

1,342,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 1.1 L – Camellia – Quả Chanh

1,210,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 1.1 L – Camellia – Quả Ngọt

1,210,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 1.1 L – Camellia – Trắng

764,500 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 1.1 L – Camellia – Tứ Linh

2,541,000