Sản phẩm phụ kiện Camellia Minh Long

Chén đường 8 cm + nắp – Camellia – Cát Tường

242,000 

Sản phẩm phụ kiện Camellia Minh Long

Chén đường 8 cm + nắp – Camellia – Hương Biển kem

242,000 

Sản phẩm phụ kiện Camellia Minh Long

Chén đường 8 cm + nắp – Camellia – Kết Duyên

265,100 

Sản phẩm phụ kiện Camellia Minh Long

Chén đường 8 cm + nắp – Camellia – Lá Xanh

126,500 

Sản phẩm phụ kiện Camellia Minh Long

Chén đường 8 cm + nắp – Camellia – Quả Chanh

115,500 

Sản phẩm phụ kiện Camellia Minh Long

Chén đường 8 cm + nắp – Camellia – Quả Ngọt

115,500 

Sản phẩm phụ kiện Camellia Minh Long

Chén đường 8 cm + nắp – Camellia – Trắng

69,300 

Sản phẩm phụ kiện Camellia Minh Long

Chén đường 8 cm + nắp – Camellia – Tứ Linh

265,100 

Sản phẩm phụ kiện Camellia Minh Long

Gàu rót xốt – Camellia – Trắng

99,000 

Sản phẩm phụ kiện Camellia Minh Long

Hũ muối – Camellia – Trắng

39,600 

Sản phẩm phụ kiện Camellia Minh Long

Hũ tiêu – Camellia – Trắng

39,600 

Sản phẩm phụ kiện Camellia Minh Long

Rót sữa – Camellia – Hương Biển kem

242,000 

Sản phẩm phụ kiện Camellia Minh Long

Rót sữa – Camellia – Kết Duyên

265,100 

Sản phẩm phụ kiện Camellia Minh Long

Rót sữa – Camellia – Lá Xanh

126,500 

Sản phẩm phụ kiện Camellia Minh Long

Rót sữa – Camellia – Quả Chanh

115,500 

Sản phẩm phụ kiện Camellia Minh Long

Rót sữa – Camellia – Quả Ngọt

115,500 

Sản phẩm phụ kiện Camellia Minh Long

Rót sữa – Camellia – Trắng

68,200 

Sản phẩm phụ kiện Camellia Minh Long

Rót sữa 0.22 L – Camellia – Cát Tường

242,000 

Sản phẩm phụ kiện Camellia Minh Long

Rót sữa 0.22 L – Camellia – Tứ Linh

265,100