17,600 
31,900 
319,000 
48,400 
28,600 
23,100 
25,300 
26,400 
26,400 
27,500 
27,500 
27,500 

Muỗng - Đũa sứ

Muỗng – Jasmine – Trắng

18,700 
27,500 
26,400 
154,000