4,613,400 

Tượng con vật

Bộ 5 gà con – Màu

1,650,000 
13,200,000 
5,311,900 
4,613,400 
4,613,400 
4,613,400 

Tượng con vật

Gà con số 1 – Màu

385,000 
385,000 
385,000