Giá: 59,400 
Giá: 59,400 
Giá: 42,900 
Giá: 16,500 
Giá: 23,100 
Giá: 15,400 

Sản phẩm phụ kiện

Gác đũa – Jasmine – Trắng

Giá: 11,000 
Giá: 8,800 
Giá: 12,100 
Giá: 38,500 
Giá: 45,100 
Giá: 29,700 

Sản phẩm phụ kiện Camellia Minh Long

Gàu rót xốt – Camellia – Trắng

Giá: 99,000 

Sản phẩm phụ kiện

Gàu rót xốt – Jasmine – Trắng

Giá: 71,500 
Giá: 51,700 

Sản phẩm phụ kiện Camellia Minh Long

Hũ muối – Camellia – Trắng

Giá: 39,600 

Sản phẩm phụ kiện

Hũ muối – Jasmine – Muối

Giá: 36,300 

Sản phẩm phụ kiện

Hũ muối – Jasmine – Trắng

Giá: 36,300 
Giá: 23,100