13,200 

Sản phẩm phụ kiện

Gác đũa – Jasmine – Trắng

11,000 
45,100 

Sản phẩm phụ kiện

Gàu rót xốt – Jasmine – Trắng

71,500 

Sản phẩm phụ kiện

Hũ muối – Jasmine – Muối

36,300 

Sản phẩm phụ kiện

Hũ muối – Jasmine – Trắng

36,300 

Sản phẩm phụ kiện

Hũ tăm 5 cm – Jasmine – Trắng

19,800 
61,600 

Sản phẩm phụ kiện

Hũ tiêu – Jasmine – Trắng

36,300 
12,100 
7,700 
51,700 
22,000 

Sản phẩm phụ kiện Camellia Minh Long

Gàu rót xốt – Camellia – Trắng

99,000 

Sản phẩm phụ kiện Camellia Minh Long

Hũ muối – Camellia – Trắng

39,600 

Sản phẩm phụ kiện Camellia Minh Long

Hũ tiêu – Camellia – Trắng

39,600 
22,000 
12,100