Giá: 225,500 
Giá: 264,000 
Giá: 59,400 

Tượng con vật

Bộ 5 gà con – Trắng

Giá: 1,650,000 
Giá: 319,000 
Giá: 341,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 0.5 L – Camellia – Trắng

Giá: 407,000 
Giá: 401,500 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 1.1 L – Camellia – Trắng

Giá: 764,500 
Giá: 16,500