Giá: 253,000 
Giá: 297,000 
Giá: 69,300 

Tượng con vật

Bộ 5 gà con – Trắng

Giá: 1,650,000 
Giá: 374,000 
Giá: 407,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 0.5 L – Camellia – Trắng

Giá: 473,000 
Giá: 478,500 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 1.1 L – Camellia – Trắng

Giá: 913,000 
Giá: 19,800