Giá: 5,311,900 
Giá: 4,613,400 
Giá: 4,613,400 
Giá: 4,613,400 
Giá: 3,196,600 
Giá: 4,613,400 
Giá: 4,613,400 
Giá: 5,311,900 
Giá: 2,836,900 
Giá: 4,253,700 

Tượng người

Hạ – Tượng – Màu

Giá: 4,253,700 
Giá: 2,836,900 
Giá: 4,253,700 
Giá: 9,563,400 
Giá: 6,728,700 
Giá: 4,253,700