4,613,400 

Tượng người

Hạ – Tượng – Màu

4,253,700 
2,836,900 
9,563,400 
6,728,700 
4,253,700 
5,671,600 
5,671,600 
4,613,400 
3,533,200 
4,613,400 
3,533,200 

Tượng người

Thu – Tượng – Màu

4,253,700 
2,836,900 
8,506,300 

Tượng người

Xuân – Tượng – Màu

4,253,700 
2,836,900 
2,836,900