Bình nước tương + nắp – Jasmine Lys – Giấm

42,900