Bình nước tương + nắp – Jasmine Lys – Trắng Ngà

42,900