Bình nước tương + nắp – Jasmine Lys – Trắng Ngà

Giá: 42,900