Bình nước tương + nắp – Jasmine – Nước tương

59,400